Studeranderätt - Ljungskile Folkhögskola

Studeranderätt

Här hittar du information om frågor som rör studeranderätt samt vilka regler och bestämmelser som gäller på Ljungskile folkhögskola.

Antagningsregler
Antagningsreglerna är olika beroende på vilken kurs du söker. Läs på respektive kurssida för detaljerad information.
Skolgemensamma aktiviteter

I skolans utbildningar ingår vissa skolgemensamma moment som är obligatoriska.

Studiekostnader
All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Däremot tillkommer kostnader för material, eventuella studieresor, vissa gemensamma måltider etc.

Studiekostnaderna är olika på de olika kurserna. Läs på respektive kurssida för detaljerad information. Där kan du också läsa om kostnaderna för boende och mat.

Kurstider
Läsårstiderna kan variera från kurs till kurs. Läs på respektive kurssida för detaljerad information.
Intyg och behörighet

Studieintyg utfärdas efter avslutad kurs. Läs på respektive kurssida för detaljerad information.

På de allmänna kurserna ges också studieomdömen som kan ge behörighet till universitet och högskola. Läs mer om detta på sidan Läsa in gymnasiet på folkhögskola. Studieomdömet sätts efter vårterminens slut och meddelas med post samtidigt som du får ditt intyg. Du har rätt att överklaga studieomdömet inom tre veckor efter att du mottagit det. Överklagandet sker genom att skriva ett mejl till rektor. Rektors beslut kan därefter överklagas till skolans styrelse inom 3 veckor.

Studerandeinflytande

Folkbildningen bygger på delaktighet vilket också avspeglar sig i kursuppläggen. Läs på respektive kurssida för detaljerad information om vad som gäller för just den kursen.

Studeranderådet är en annan kanal för studerandeinflytande.

Försäkringar
Via skolan är du försäkrad mot olycksfall som sker på väg till och från skolan och inom ramen för undervisningen.

Mer information om hur du går tillväga om du skadat dig under skoltid hittar du här.

Du som bor på skolan uppmanas att teckna hemförsäkring om du inte har det sedan tidigare.

Extra stöd och anpassning av studiesituationen
Du kan få extra pedagogiskt stöd för att klara undervisningen om du har annat modersmål än svenska eller en funktionsnedsättning. Om du har någon fysisk funktionsnedsättning som gör att dina studier eller vistelse i övrigt på skolan behöver anpassas efter dina behov, kontakta skolan i god tid för att rådgöra om åtgärder.
Om en kurs upphör eller ställs in
Om det finns risk att utlovad kurs inte kan genomföras, helt eller delvis, ska den sökande informeras om detta vid antagningen.

För att undvika missförstånd ska en studerande vid antagningen få tydligt besked om för vilken kurslängd antagningen gäller.

Kurs som startat slutförs alltid.

Handhavande av personuppgifter
Som stiftelse lyder skolan inte under offentlighetsprincipen.

Uppgifter rörande enskilda studerande förvaras under säkra former och lämnas endast vidare till nedanstående instanser:

 • CSN (för studiemedel): Meddelande om antagning av studerande, försäkran om att den studerande påbörjat sina studier och meddelande om eventuellt studieavbrott.
 • Folkbildningsrådet (bidragsgivande myndighet)
 • Studerandes hemlandsting/region (för erhållande av bidrag)
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (för erhållande av bidrag)

Arkivering av ansökningar, intyg och omdömen:

 • Ansökningshandlingar för ej antagna sökande arkiveras ett år.
 • Ansökningshandlingar för antagna studerande arkiveras tre år.
 • Intyg och omdömen arkiveras för evigt.
Skyddad identitet
Skolan har utarbetade rutiner för studerande med skyddad identitet.
Läs mer om dessa rutiner här (PDF-fil, öppnas i nytt fönster).
Hyresavtal

Att bo på folkhögskola är för många en fantastisk upplevelse. Men det innebär också ett ansvar gentemot skolan och övriga hyresgäster. Alla som bor på skolan skriver under ett hyresavtal, och det kan du se här (PDF-fil, öppnas i nytt fönster).

Läs mer om att bo på folkhögskolan på sidan Boende och fritid.

Disciplinära åtgärder
Beslut om avstängning av studerande fattas av skolledningen. Beslutet meddelas skriftligen med besvärshänvisning till skolans styrelse och Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd.

Grunder för avskiljande från studier

• Våld och hot om våld, rasistiska eller sexuella trakasserier eller annan kriminalitet.

• Droganvändning. Se policy och handlingsplan för alkohol respektive narkotika.

• Upprepad och långdragen misskötsel av studier. Varje linje har upprättade krav för godkänd studiegång.

Grunder för avskiljande från boende

• Samma som ovan och dessutom brott mot hyresavtalet.

Alkoholpolicy

Ljungskile folkhögskola vill på alla sätt verka för att en trivsam arbets- och boendemiljö ska råda på skolan. Hänsyn, respekt för varandra, omtanke och solidaritet är ord som vi vill lyfta fram. Detta innebär bland annat att vi strävar efter en alkoholfri studiemiljö på skolan.

Alkoholförbud råder i skolans allmänna lokaler samt utomhus. Till allmänna lokaler räknas allt utom boenderum. I särskilda alkoholfria korridorer råder totalt alkoholförbud.

För att antas till studier krävs att man varit fri från alkoholberoende minst ett år.

Vi vill hjälpa och stödja de av våra deltagare som finns i riskzonen för alkoholberoende. Vi uppmanar därför alla som vet eller misstänker att någon av skolans deltagare missbrukar alkohol att informera om detta till studerandeteamet, kurator, biträdande rektor, rektor, internatföreståndaren eller annan anställd vid skolan. Uppgiftslämnarens identitet avslöjas aldrig vare sig för den som misstanken gäller eller för någon annan. Om man vill vara anonym kan man lämna en skriftlig orosanmälan i internatföreståndarens postfack utanför biblioteket.

Handlingsplan vid misstanke om missbruk av alkohol
• Deltagaren kallas till samtal med samordnaren för studerandeteamet.
• Om det efter samtalet inte finns rimliga skäl för misstanke vidtas ingen ytterligare åtgärd, men deltagaren upplyses om att hen kommer att kallas till nytt möte om misstankarna återkommer.
• Om man bedömer att det finns förutsättningar för fortsatta studier och boende skrivs ett avtal med deltagaren. Detta kan innebära t.ex. krav på regelbundna tester, kontakt med beroendeenhet, krav på närvaro m.m.
• Om man finner att det inte finns förutsättningar för fortsatta studier och/eller boende, avstängs deltagaren.
• Ett ingånget avtal följs upp regelbundet av samordnaren för studerandeteamet. Om avtalet inte efterlevs medför det avstängning av deltagaren. Detta avgörs av skolledning i samråd med delar av studerandeteamet.

Uppdaterad, beslutad av styrelsen den 11 april 2022 och gäller från terminsstart höstterminen 2022.

Du kan ladda ner vår alkohol- och drogpolicy som PDF-fil (öppnas i nytt fönster).

Policy för fester ordnade av skolans deltagare

Alkohol tillåts inte på några arrangemang på skolan. Alla fester som ordnas för skolans studerande skall vara helt alkoholfria.

Du kan ladda ner vår alkohol- och drogpolicy som PDF-fil (öppnas i nytt fönster).

Drogpolicy

För att antas till studier vid Ljungskile folkhögskola krävs minst ett års drogfrihet. Skolan ser mycket allvarligt på innehav och användning av illegala droger hos skolans deltagare. Förutom att det är olagligt strider det mot skolans målsättning att erbjuda en trivsam och trygg studie- och boendesituation som bygger på hänsyn, respekt, omtanke och solidaritet. Vi uppmanar alla som misstänker eller vet att någon av skolans deltagare använder droger att informera om detta till studerandeteamet, biträdande rektor, rektor, internatföreståndare eller annan anställd vid skolan. Uppgiftslämnarens identitet avslöjas aldrig, varken för den som misstanken gäller eller för någon annan. Om man vill vara anonym kan man lämna en skriftlig orosanmälan i internatföreståndarens postfack utanför biblioteket. All personal uppmanas att vara vaksam och omedelbart göra orosanmälan till studerandeteamet vid misstanke om att deltagare använder illegala droger.

Handlingsplan vid misstanke om användning av illegala droger

 • Vid misstanke om användning av illegala droger hos deltagare kallas denne till samtal med samordnaren för studerandeteamet och bitr. rektor för skolan.
 • Om det efter samtalet inte finns rimliga skäl för misstanke vidtas ingen ytterligare åtgärd, men deltagaren upplyses om att hen kommer att kallas till nytt möte om misstankarna återkommer.
 • Om misstanke kvarstår efter samtal uppmanas vederbörande att omedelbart göra ett drogtest.
 • Om testresultatet är positivt beslutas om vidare åtgärd. Samordnaren för studerandeteamet kallar till nytt samtal och gör en individuell bedömning utifrån en samlad bild av deltagarens situation. Samråd sker med berörda lärare, internatföreståndare, studerandeteamet och skolledningen.
 • Om man bedömer att det finns förutsättningar för fortsatta studier och fortsatt boende skrivs ett avtal med deltagaren. Detta kan innebära t.ex. krav på regelbundna drogtester, kontakt med beroendeenhet m.m.
 • Om man finner att det inte finns förutsättningar för fortsatta studier och/eller fortsatt boende, avstängs deltagaren. Detta avgörs av skolledning i samråd med delar av studerandeteamet.
 • Ett ingånget avtal följs upp regelbundet av samordnaren för studerandeteamet. Om avtalet inte efterlevs medför det avstängning av deltagaren.
 • Om någon tillhandahåller illegala droger till andra medför det omedelbar avstängning och polisanmälan.

  Uppdaterad, beslutad av styrelsen den 11 april 2022 och gäller från terminsstart höstterminen 2022.

  Du kan ladda ner vår alkohol- och drogpolicy som PDF-fil (öppnas i nytt fönster).

  Klaga och överklaga
  Om du av någon anledning är missnöjd med din situation på skolan skall du i första hand prata med dina klasslärare, eller internatföreståndaren om det rör boendesituationen, i andra hand med skolledningen.

  Om du inte tycker att du får gehör för dina synpunkter har du möjlighet att framföra dem till skolans styrelse.

  Folkbildningsrådets Studeranderättsliga råd tar emot och behandlar anmälningar från studerande som uttömt de möjligheter som finns inom skolan och som rör den studerandes rättsliga ställning gentemot skolan. Rådet begär in skolans yttrande i ärendet samt de dokument som rör ärendet och bedömer därefter om skolan fattat beslut i enlighet med de dokument som ärendet berör. För mer information, klicka här (öppnas i nytt fönster).

  Studieomdömen och behörighetsgivning prövas inte av studeranderättsliga rådet men kan överklagas till skolans styrelse.

  Kalender

  • Inga evenemang

  Ljungskile folkhögskola
  Waldemar Svenssons väg 11
  459 80 Ljungskile
  Telefon: 0522-68 69 00
  E-post: folkhogskola@ljungskile.org
  Webbansvarig:
  Stefan Johansson