Livskursen - Allmän kurs med kreativ samhällsvetenskaplig profil

LIVSKURSEN

Allmän kurs med humanistisk/samhällsvetenskaplig inriktning

Livskursen startar i den vardag vi dagligen möter. Vad har format vårt samhälle och oss själva? Hur ska vi leva? Vart är vi på väg?

Genom olika teman gör vi tillsammans under året en resa genom historien fram till nu.

Vi lägger olika perspektiv på samhället, människan och livet för att bättre förstå oss själva, varandra och vår samtid. För att se våra möjligheter och inte bara begränsningar!

I sökandet efter svar är det viktigt med kunskap om hur man söker svar, det är viktigt i att öva sig i att formulera relevanta frågor, värdera kunskapskällor och att förmedla kunskaper och insikter till andra.

Utöver studierna tillsammans med klassen ingår skolgemensamma aktiviteter på en folkhögskola, och det är en naturlig del av studierna hos oss. Vi vill att skolsamhället ska berika deltagarna, och att deltagarna ska berika skolan. De flesta av aktiviteterna sker på skoltid och kan påverka schemat. En del av aktiviteterna, till exempel Bohuskväll, julavslutning med mera sker på kvällstid. Välkommen att få uppleva ett folkhögskoleår!

Målgrupp

Livskursen vänder sig till dig som:

• Vill läsa in gymnasiekompetens (grundläggande behörighet till högskola)
• Vill komplettera gymnasiebetyget
• Längtar efter att fördjupa dina kunskaper i stimulerande folkhögskolemiljö
• Vill lyfta fram din kreativitet och använda den som arbetsmetod
• Tycker att det känns spännande med temastudier

Nyckelord som präglar kursen

• Delaktighet, gemenskap, samtal

• Samhälle, makt, utveckling

• Kultur, identitet, perspektiv

• Hållbarhet, existens och mening

Så arbetar vi

Vi studerar i tema och projekt.

Studieformen ger, förutom faktakunskaper, träning i att analysera och tränga djupare in i olika problem, att samla in och bearbeta information, att aktivt delta i samtal och diskussioner, att dra egna slutsatser.

Vi använder dokumentärer, skönlitteratur, artiklar och läroböcker.

Intervjuer och studiebesök är också viktiga inslag

Vi tränar på att tillämpa olika teoretiska perspektiv

Nya kunskaper och insikter förmedlas till andra i skriftlig, muntlig och gestaltande form.

Presentationer och redovisningarna sker både individuellt och i grupp.

Temastudier

Vi jobbar med följande teman:

Skola, kunskap, makt: Vad är kunskap? Bildning och utbildning. Skolan förr och nu. Olika typer av pedagogik. Vardagsmakt. Hur kan jag påverka samhället?

Psykologi: Psykologiska perspektiv. Relationer. Känslor. Gruppsykologi. Roller. Utvecklingspsykologi. Självkänsla/Självförtroende. Stresshantering. Psykisk ohälsa.

Vägen till nu: Jordbrukssamhällets industrialisering. Folkrörelserna. Det svenska folkhemmet. Politiska ideologier.

Globaliseringen: Globaliseringens uttryck. Vad är utveckling? Fattigdomens orsaker och konsekvenser. Afrika-bilden. Internationell handel. Kolonialism förr och nu. De globala målen.

Vi och Dom: Etnicitet. Nationalism. Rasism. Klass. Genus. Sexualitet etc.

Aktuella samhällsfrågor/Utredande text: Projekt om aktuella samhällsfrågor, såsom arbetsmarknaden, bostadspolitik, integration, sociala medier, kriminalitet, att leva med olika diagnoser.

Livsfrågor/Religion: Vad är religion? Varför finns religion? Världsreligionernas grunder. Myter och ritualer. Meningen? Etik och moral. Konsten att leva innerligt.

Hållbar framtid: Resiliens och hållbarhet. Är vår tillväxtmodell hållbar? Klimatförändringarna. Cirkulär ekonomi. Hur kan vi lämna bekvämlighetszonen och ställa om?

Gästföreläsare och studieresa

Studiebesök och gästföreläsare är spännande inslag under året. På våren anordnas en fem dagar lång resa utomlands ”I förintelsens fotspår”. Den som inte kan eller vill följa med jobbar med samma tema i närområdet.

Behörighet till högskolan

Folkhögskolor har egna regler för grundläggande behörighet till högskolan. Man behöver bara läsa in det man saknar av de 10 gymnasiegemensamma ämnena (motsvarar kärnämnena i det gamla systemet) Men man måste också uppfylla ett krav på studietid. Den som läst minst 2 år på gymnasiet/vux måste läsa 1 år på folkhögskola. Den som läst 1 år på gymnasiet/vux eller arbetat 2 år måste läsa 2 år på folkhögskola. Övriga måste läsa 3 år på folkhögskola.

Livskursen är upplagd så att den som gått två år på gymnasiet/komvux ska kunna bli klar med sin högskolebehörighet på ett år. För den som behöver läsa mer än 1 år planerar vi en 2-årig eller 3-årig studiegång på Livskursen eller i kombination med en annan allmän kurs

De gymnasiegemensamma ämnena är följande: Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3; Engelska 5, 6; Matematik 1; Samhällskunskap 1a1; Naturkunskap 1a1; Religion 1 och Historia 1a1.

Samhällskunskap 1b, Religion 1, Historia 1a1, Psykologi 1 och Svenska 1 integreras på ett spännande sätt i temastudierna. (Man studerar ett tema i taget och väver in flera ämnen i varje tema.) Övriga ämnen läses var för sig och är valbara. Utöver ovan nämnda ämnen kan du läsa Matematik 2 och 3, Naturkunskap 1a2 och 2 och Historia 1a2.

Läs mer om behörighet och antagning till högskolan på sidan Mer om att läsa klart gymnasiet.

Boende och fritid

Du är välkommen att bo på skolans internat, som har 92 rum (prislista kan du se här). Vill du veta mer om hur det är att bo på skolan och vad man kan göra på fritiden, kan du läsa sidan Boende och fritid.

Bra förbindelser från Göteborg och Uddevalla

Skolan ligger vackert med sjöutsikt och har goda förbindelser med tåg och buss till Göteborg (50 min) och Uddevalla (20 min)

Antagningskriterier

Antagning till allmän kurs profiler görs utifrån följande kriterier:

  • Antagning görs utifrån folkhögskolans syfte att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

  • Antagning görs med hänsyn till gruppsammansättningen i en klass, så att kursen och profilen rimligen kan genomföras enligt mål och plan. Exempel på denna hänsyn är variation i ålder, studiemotivation, olika studie-, yrkes- och livserfarenheter, som sammantaget bidrar till att skapa en god lärmiljö i klassrummet. Mångfald och engagemang ger profilen möjlighet att arbeta i enlighet med folkhögskolans fyra syften (se nedan). 

  • Antagning görs utifrån skolans möjlighet att ge relevant studiestöd till personer med olika typer av funktionsvariation som inverkar på studieförmågan.

  • Antagning görs ytterst utifrån bedömningen att den sökande har möjligheter att  tillgodogöra sig studierna inom Ljungskile folkhögskolas skolgemenskap. 

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Ansökan

Kursstart: 19 augusti 2024
Kurslängd:
1–3 år
Studietakt:
100 procent
Antal platser:
Cirka 20
CSN:
Utbildningen är studiemedelsberättigad
Ansökan:
Kursen är nu fulltecknad, men det finns platser kvar på Hälsa och samhälle, HälSam. För sökande som är intresserade av Livskursen men behöver läsa två eller tre år på allmänna linjen kan det vara bra att börja med HälSam och sedan söka till Livskursen. 

Studiefinansiering

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader.
Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.

Frågor

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill komma och besöka oss.

Jan Johansson, lärare
Telefon: 0736-44 65 34
E-post: jan.johansson@ljungskile.org

 

Kursstart: 19 augusti 2024
Kurslängd:
1–3 år
Studietakt:
100 procent
Antal platser:
Cirka 20
CSN:
Utbildningen är studiemedelsberättigad
Ansökan:
Kursen är nu fulltecknad, men det finns platser kvar på Hälsa och samhälle, HälSam. För sökande som är intresserade av Livskursen men behöver läsa två eller tre år på allmänna linjen kan det vara bra att börja med HälSam och sedan söka till Livskursen.


RÖSTER OM UTBILDNINGEN

– När jag direkt efter gymnasiet började studera på Ljungskile folkhögskola och Livskursen var jag både skoltrött och omotiverad, men idag är jag så glad över mina ofullständiga gymnasiebetyg som fick mig att söka dit! Tiden på Livskursen gav mig inte bara högskolebehörigheten utan stärkte även mitt självförtroende i studiesammanhang enormt mycket. Jag fick lära mig att pröva mina tankar och idéer i en trygg miljö tillsammans med goa studiekamrater och kompetenta lärare. Jag har som deltagare känt mig viktig för studiegruppen och känt mig trygg i att kunna påverka mina studier utifrån mina behov. Efteråt kände jag mig väl förberedd när jag började läsa vid universitetet och idag studerar jag själv till lärare i en förhoppning om att få komma tillbaka till folkhögskolemiljön igen. Jag säger som en föreläsare på lärarutbildningen sa: alla borde gå på folkhögskola!

Emma Liljeberg
23 år, Stenungsund

När jag började utbildningen var jag inne på mitt andra år i Sverige och jag hade begränsade kunskaper om språket, Sverige och hur Sverige har blivit det land vi lever i. Senare fick jag veta att de flesta i min ålder inte vet detta, trots att de är födda och uppvuxna här. Det ord som jag hörde mest under de första veckorna i utbildningen var ”folkbildning”. Jag kunde inte hitta en översättning till mitt modersmål persiska eller något liknande ord på engelska, och jag förstod inte exakt vad det innebar förrän jag avslutade utbildningen och blev en del av samhället. Efter att jag började med en eftergymnasial utbildning märkte jag att den information och förståelse för olika människors perspektiv, beroende på deras tidigare erfarenheter, som jag hade skaffat under min tid på Livskursen, gjorde mig till en allmänbildad person. Detta gällde både som deltagare i den nya utbildningen och som en individ med min egen röst. Jag önskade att en sådan kurs kunde finnas i mitt hemland Iran där terrorregimen aktivt motarbetar folkbildning och det som är uppenbart för mig att världen hade blivit ett bättre ställe om alla hade tillgång till folkbildande kurser som Livskursen. Slutligen vill jag säga att jag tyckte att temat Vägen till nu var absolut banger.

Azad Larki
22 år, Göteborg