Studiemedel och bidrag - Ljungskile Folkhögskola

STUDIEMEDEL OCH BIDRAG

Villkoren för studiemedel/bidrag är olika för olika kurser och beror också på den studerandes ålder. Här kan du se vad som gäller för dig.

Allmän kurs

Livs, Global, Musik (UMUS), Vård och omsorg, Naturvetenskap/Naturbasår och Kultur och samhälle (distans)

För dig som är 20 år eller äldre: Studiemedel eller Studiestartsstöd

Studiemedel
Från och med höstterminen det kalenderår du fyller 20 kan du få studiemedel för att studera på dessa kurser. Vanligt studiemedel för heltidsstudier har ett totalbelopp av 3.013 kronor per vecka (2023), vilket blir cirka 13.000 kr per månad, varav cirka 1/3 är bidrag och resten lån. Du kan välja att ta ut bara bidraget. Det går dessutom att ansöka om tilläggslån och merkostnadslån, och om du har barn får du tilläggsbidrag. Om du saknar det CSN kallar ”fullständig treårig gymnasieutbildning” kan du få studiemedel upp till 120 veckor för studier på gymnasienivå, och annars får du 80 veckor. Examen eller studiebevis räknas som fullständig utbildning oavsett antalet ej godkända ämnen. Reducerat program och betyg med för få betygssatta ämnen räknas inte som fullständig utbildning. Om du får studiemedel så får du inga andra bidrag.

Studiemedel med högre andel bidrag kan du få om du är 25 år eller äldre och saknar treårig gymnasieutbildning. Totalbeloppet du kan få är oförändrat men andelen bidrag är utökat till cirka 2/3 av totalbeloppet. Du behöver inte ansöka om högre bidrag. De som har rätt till högre bidrag får det automatiskt men bara så länge kalenderårets pott av pengar till högre bidrag räcker. Därför är det bra att söka tidigt. Även du som är 20–24 år kan få det högre bidraget om du är arbetslös och inskriven i jobbgarantin för unga eller jobb- och utvecklingsgarantin, eller om du har studerat på introduktionsprogram till och med vårterminen det år du fyller 20 och sedan fortsätter direkt med studier på gymnasienivå på folkhögskola.

Studiestartsstöd
Om du är över 25 år, arbetslös och har kort tidigare utbildning så kan du få Studiestartsstöd i upp till 50 veckor. Beloppet är ca 11.000 kronor per månad och hela beloppet är bidrag.

Läs mer på www.csn.se.

För dig som är 18–20 år: Studiebidrag, inackorderingstillägg och kommunbidrag

Från och med vårterminen det kalenderår du fyller 18 till och med vårterminen det år du fyller 20 gäller följande:

  • Du får studiebidrag från CSN med 1.250 kronor permånad, och om dina föräldrar har låga inkomster så kan du få tilläggsbidrag.
  • Om du bor på folkhögskolan så får du av CSN inackorderingstillägg på 1.190–2.350 kronor per månad, beroende på avståndet mellan hemmet och folkhögskolan. Du behöver inte söka inackorderingstillägg förrän du påbörjat studierna.
  • Om du saknar högskolebehörighet kan du också ansöka om bidrag från din hemkommun (utbildningsnämnden). Kommunerna är inte skyldiga att ge bidrag, men många betalar skolans fasta avgifter, läroböcker och schablonkostnad för lunch. De kan också betala reskostnad för den som reser mellan hemmet och skolan varje dag. Man bör fråga kommunen om bidrag i god tid.

Läs mer på www.csn.se.

För dig som är 16–17 år

Folkhögskolor får bara statsbidrag för elever som fyllt 18 eller fyller 18 under det kalenderår då utbildningen startar. Därför antar man sällan deltagare som är yngre än så. Den som är yngre och ändå blir antagen kan få samma bidrag som de som är 18–20 år.

Musiklinjen

Läs här

Musiklinjen räknas av CSN som studier på gymnasienivå och därför gäller följande:

  • Från och med höstterminen det kalenderår du fyller 20 kan du få studiemedel som för 2023 är 3.013 kronor per vecka (cirka 13.000 kronor per månad) varav cirka 1/3 är bidrag och resten lån. Det går dessutom att ansöka om tilläggslån och merkostnadslån och om du har barn får du tilläggsbidrag. När man får studiemedel får man inga andra bidrag.
  • Till och med vårterminen det år du fyller 20 får du studiebidrag på 1.250 kronor per månad från CSN och om du bor på skolan får du av CSN inackorderingstillägg på 1.190–2.350 kronor beroende på avståndet mellan föräldrahemmet och skolan. Eftersom musiklinjen inte ger gymnasiekompetens så får man vanligen inte bidrag från hemkommunen.

Läs mer på www.csn.se.

Journalistlinjen och Lärarassistentutbildningen

Läs här

Dessa utbildningar är eftergymnasiala och därför har du oavsett ålder rätt till studiemedel som för 2023 är 3.013 kronor per vecka(cirka 13.000 kronor per månad), varav cirka 1/3 är bidrag och resten lån. Det går dessutom att ansöka om tilläggslån och merkostnadslån och den som har barn får tilläggsbidrag. På Lärarassistentutbildningen distans studerar deltagarna med 50 procent studietakt och får då 50 procent studiemedel.

Läs mer på www.csn.se.

YFK

Läs här

Samma regler gäller som för Allmän kurs.

Frågor?

Har du frågor om studieekonomi kan du kontakta vår skoladministratör:
Ingrid Svensson
0522-68 69 14 
skoladmin@ljungskile.org

eller vår studievägledare:
Bengt Niklasson
0736-44 65 65 
bengt.niklasson@ljungskile.org