Välkommen till höstens viktigaste möte 20/11 - Ljungskile Folkhögskola

Vilka samhällsutmaningar står Västra Götaland i dag och inför framtiden?

Hur kan folkhögskolan tillsammans med region och kommuner arbeta för att möta dessa utmaningar?

Ljungskile folkhögskola bjuder in politiker och tjänstepersoner i region, riksdag och kommuner att, tillsammans med folkhögskolor i Västra Götaland, mötas för en heldagsdiskussion hur vi tillsammans med det omgivande samhället kan bidra till att utveckla Västra Götaland och möta de samhällsutmaningar vi gemensamt står inför.

Ljungskile folkhögskola firar 100 år 2023. Vi vill under jubileet ta tillfälle att blicka framåt och sätta fokus på folkhögskolans roll i dagens samhälle och vår roll för att möte samhällsutmaningarna framåt.

Några av de frågeställningar vi hoppas kunna belysa under det folkhögskolepolitiska forumet är:

• 25 % av de som startar gymnasiet har fem år senare inte fullföljt sin utbildning fram till godkänd gymnasieexamen. Kan folkhögskolan öka sina ambitioner att nå fler unga med ofullständig gymnasieutbildning och vilken samverkan krävs då med kommuner
och idéburen sektor?

• I dag saknas arbetskraft bland annat inom vården och bristen kommer att förvärras ytterligare åren framöver till följd av demografin. Samtidigt har vi hög andel långtidsarbetslösa. Hur kan folkhögskolan bidra till att minska kompetensgapet i Västra Götaland och kan vi hitta samverkansformer för att nå och stödja långtidsarbetslösa till en utbildning som kan ge jobb?

• I vilka yrken råder det i dag arbetskraftsbrist eller förväntas uppstå framtida brist på arbetskraft? Hur kan folkhögskolans frihet och flexibilitet utnyttjas bättre för att möta detta? Kan folkhögskolan bredda sitt kursutbud ytterligare mot yrkesutbildningar som ger jobb och vilken samverkan krävs med kommuner och regionen?

• Andelen unga som anger att de har psykisk ohälsa växer inte minst bland unga tjejer. Vilken roll kan folkhögskolan spela för att den psykiska hälsan bland unga i Västra Götaland? Vad gör vi dag och hur kan vi utveckla det framåt?

• Utrikes föddas och nyanländas integration och delaktighet i svenska samhället brister och segregationen ökar. Arbetslösheten och särskilt långtidsarbetslösheten är avsevärt större bland utrikesfödda än bland svenskfödda. Vad kan folkhögskolan göra för att öka invandrares delaktighet och integration i svenska samhället?

• Kulturens roll för utvecklingen av människan och hela vårt samhälle ökar i betydelse i takt med att samhället blir alltmer komplex. Kultur på recept, kreativa yrken växer, kultur för att bryta äldres ensamhet, kultur för bättre psykisk hälsa, kulturutbudets betydelse för en livskraftig ort; är bara några exempel. Kan folkhögskolan som kulturcenter utvecklas ytterligare? Vad betyder våra estiska utbildningar för att kompetensförsörjningen till de estetiska och konstnärliga yrkena?

• Demokrati och tillit till samhället riskerar att urholkas när våld, utanförskap och segregation växer. I folkhögskolan är demokratiskt förhållningssätt grunden för vår värdegrund och en hörnpelare i vår verksamhet. Folkhögskolan når i stor utsträckning utsatta grupper boende i utsatta områden. Hur kan folkhögskolan tas till vara för att stärka demokratin, tilliten och samanhållningen i ett alltmer segregerat samhälle?

Program

Vi inbjuder till en heldagsdiskussion måndagen den 20 november 2023. Start klockan 10.00 och avslutning med middag klockan 17.30. Forumet pågår klockan 10.00–17.00.

09.30–10.00 Kaffe och registrering

10.00–10.15 Skolans deltagare hälsar välkomna under temat ”Sverige behöver folkhögskolor nu och i framtiden”

10.15–10.45 Hur kan folkhögskolan samverka med politiken för att möta de samhällsutmaningar Västra Götaland står inför i dag och inför
framtiden? Samtal mellan Madeleine Jonsson (MP), ordf. Miljö- och regionutvecklingsnämnden och Daniel Andersson (L) v ordf. Kulturnämnden Västra Götaland.

10.45–11.45 Parallella seminarier
1. Samverkan för att nå fler med ofullständig utbildning
2. Samverkan för att minska kompetensgapet
3. Samverkan för att stärka den psykiska hälsan
4. Samverkan för att öka delaktighet och integration
5. Samverkan för att utveckla den lokala kulturen
6. Samverkan för att stärka demokratin

11.45–12.00 Exempel på framgångsrik samverkan

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Folkhögskolan kan och vill bidra. Anna Ekström, ordförande i RIO

13.45–14.15 Fem deltagares berättelse, vad har folkhögskolan betytt för min utveckling

14.15–15.00 Kaffe och samtal med deltagare på fem av skolans kurser

15.00–15.45 Folkhögskolan som resurs -mellan egenvärde och samhällsnytta. Johan Söderman, professor Göteborgs universitet och ledamot i Folkbildningsrådets styrelse

15.45–16.30 Samtal i mindre grupper om vad vi kan göra gemensamt framöver

16.30–17.00 Hur går vi vidare tillsammans? Kent Johansson, f.d. Regionråd VGR och tidigare ordförande RIO

17.30 Gemensam middag

Övernattning erbjuds de som så önskar till självkostnadspris (990:- för enkelrum, 1.290:- för tvåbäddsrum). Övriga kostnader (utom resekostnader) bekostas av Ljungskile folkhögskola.

Klicka här för att anmäla din medverkan vid evenemanget.