Välkommen till Folkhögskolepolitiskt forum 20 november - Ljungskile Folkhögskola
Vilka samhällsutmaningar står Västra Götaland i dag och inför framtiden?

Hur kan folkhögskolan tillsammans med region och kommuner arbeta för att möta dessa utmaningar?

Ljungskile folkhögskola bjuder in politiker och tjänstepersoner i region, riksdag och kommuner att, tillsammans med folkhögskolor i Västra Götaland, mötas för en heldagsdiskussion hur vi tillsammans med det omgivande samhället kan bidra till att utveckla Västra Götaland och möta de samhällsutmaningar vi gemensamt står inför.

Ljungskile folkhögskola firar 100 år 2023. Vi vill under jubileet ta tillfälle att blicka framåt och sätta fokus på folkhögskolans roll i dagens samhälle och vår roll för att möte samhällsutmaningarna framåt.

Några av de frågeställningar vi hoppas kunna belysa under det folkhögskolepolitiska forumet är:

• 25 % av de som startar gymnasiet har fem år senare inte fullföljt sin utbildning fram till godkänd gymnasieexamen. Kan folkhögskolan öka sina ambitioner att nå fler unga med ofullständig gymnasieutbildning och vilken samverkan krävs då med kommuner
och idéburen sektor?

• I dag saknas arbetskraft bland annat inom vården och bristen kommer att förvärras ytterligare åren framöver till följd av demografin. Samtidigt har vi hög andel långtidsarbetslösa. Hur kan folkhögskolan bidra till att minska kompetensgapet i Västra Götaland och kan vi hitta samverkansformer för att nå och stödja långtidsarbetslösa till en utbildning som kan ge jobb?

• I vilka yrken råder det i dag arbetskraftsbrist eller förväntas uppstå framtida brist på arbetskraft? Hur kan folkhögskolans frihet och flexibilitet utnyttjas bättre för att möta detta? Kan folkhögskolan bredda sitt kursutbud ytterligare mot yrkesutbildningar som ger jobb och vilken samverkan krävs med kommuner och regionen?

• Andelen unga som anger att de har psykisk ohälsa växer inte minst bland unga tjejer. Vilken roll kan folkhögskolan spela för att den psykiska hälsan bland unga i Västra Götaland? Vad gör vi dag och hur kan vi utveckla det framåt?

• Utrikes föddas och nyanländas integration och delaktighet i svenska samhället brister och segregationen ökar. Arbetslösheten och särskilt långtidsarbetslösheten är avsevärt större bland utrikesfödda än bland svenskfödda. Vad kan folkhögskolan göra för att öka invandrares delaktighet och integration i svenska samhället?

• Kulturens roll för utvecklingen av människan och hela vårt samhälle ökar i betydelse i takt med att samhället blir alltmer komplex. Kultur på recept, kreativa yrken växer, kultur för att bryta äldres ensamhet, kultur för bättre psykisk hälsa, kulturutbudets betydelse för en livskraftig ort; är bara några exempel. Kan folkhögskolan som kulturcenter utvecklas ytterligare? Vad betyder våra estiska utbildningar för att kompetensförsörjningen till de estetiska och konstnärliga yrkena?

• Demokrati och tillit till samhället riskerar att urholkas när våld, utanförskap och segregation växer. I folkhögskolan är demokratiskt förhållningssätt grunden för vår värdegrund och en hörnpelare i vår verksamhet. Folkhögskolan når i stor utsträckning utsatta grupper boende i utsatta områden. Hur kan folkhögskolan tas till vara för att stärka demokratin, tilliten och samanhållningen i ett alltmer segregerat samhälle?

Tidpunkt och ramprogram

Vi inbjuder till en heldagsdiskussion måndagen den 20 november 2023. Start klockan 10.00 och avslutning med middag klockan 18.30. Forumet pågår klockan 10.00–17.00.

10.00–10.30 Inledningstal av Anna Ekström, ordförande i RIO

10.30–10.50 Samhällsutmaningar Västra Götaland i dag och inför framtiden

10.50–11.50 Samtal i mindre grupper om samhällsutmaningar där folkhögskolan kan och vill bidra. Folkhögskolans lärare är
samtalsledare.

11.50–12.15 Kort återrapportering från grupperna

12.15–13.00 Lunch

13.00–14.00 Besöka fem kurser och samtal med deltagare på skolan

14.00–14.30 Diskussion med fem deltagare om deras erfarenheter av folkhögskolan och sina framtidsplaner

14.30–14.45 Kaffe

14.45–15.15 Folkhögskolan som resurs

15.15–16.30 Samtal i mindre grupper om vad vi kan göra gemensamt framöver

16.30–17.00 Summering och avslutning

18.30 Gemensam middag

Övernattning erbjuds de som så önskar till självkostnadspris. Övriga kostnader (utom resekostnader) bekostas av Ljungskile folkhögskola.

Klicka här för att anmäla ditt intresse för evenemanget. Vi kommer att kontakta dig med mer information.