Bli fritidsledare - tvåårig yrkesutbildning som leder till jobb!

FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN

[device]

Start: 20 augusti 2018
Längd: 2 år
Antal platser: ca 18 per årskurs
Ansökan: Löpande antagning – PLATSER KVAR


[/device]

Fritidsledare

Yrkesutbildning för dig som vill ha människors fritid som yrke.

Fritidsledarutbildning som leder till jobb

Som fritidsledare har du en viktig roll i barn och ungdomars liv. Du kan arbeta på bland annat på fritidsgård, skola eller i föreningslivet, och arbetsmarknaden ser ljus ut – 90 procent har jobb ett år efter examen. Fritidsledare kan räkna med ett kreativt och stimulerande yrke som ser olika ut från dag till dag. 

Fritiden är en viktig del av människors liv. Den ger möjligheter till personlig utveckling och rekreation. Barn, ungdomar och vuxna har stor glädje av bra fritidsaktiviteter. Här spelar fritidsledaren en viktig roll genom att skapa kontakt, stimulera, handleda och driva olika fritidsverksamheter.

Fritidsledaren kan arbeta på många olika mötesplatser: fritidsgårdar, skolor, fritidshem, institutioner, församlingar, föreningar, organisationer, kanslier eller företag – arbetsfältet för en utbildad fritidsledare är stort. Verksamheten som fritidsledaren driver kan ske i olika regi: kommun, landsting, kooperativ, förening eller privat.

All fritidsledarutbildning ligger på folkhögskolor och är en eftergymnasial yrkesutbildning. I Sverige finns idag 21 folkhögskolor som utbildar fritidsledare. Utöver den gemensamma kursplanen har varje skola sin egna lokala inriktning där vi på Ljungskiles Folkhögskola valt att fokusera på ledarskap, socialpedagogik, natur, friluftsliv och hälsa, globala miljö- och migrationsfrågor samt livsåskådning.

På en del universitet och högskolor finns det möjligheter att tillgodoräkna sig delar av fritidsledarutbildningen för vidare studier i ämnena pedagogik och sociologi liksom inom vissa utbildningsprogram.

Mer information om fritidsledarutbildnigarna hittar du på våra gemensamma hemsidor: http://fritidsledare.se/

Arbetsmarknad

Som fritidsledare arbetar du med människor i alla åldra. Yrkesgruppen är efterfrågad både inom fritidssektor, skola, vård och behandling, HVB-verksamhet samt omsorg. Arbetsmarknaden för utbildade fritidsledare är idag mycket god och närmare 90 procent av våra studerande får arbete inom sektorn efter avslutade studier. Se vidare statistik här: http://fritidsledare.se/vart-tog-de-vagen

Kursupplägg

Utbildningen är tvåårig och varje läsår omfattar 40 veckor. Läsåret 2018/19 börjar 20 augusti 2018 och slutar 29 maj 2019. Läsåret har 32 veckors teori och 8 veckors praktik (varav två är auskultation). Undervisningen sker i projektform inom olika ämnesområden. Varje projektperiod omfattar mellan en och sex veckor. En nära koppling sker hela tiden mellan teori och praktik inom alla studieområden.

De studerande deltar aktivt i planeringen av utbildningen genom deltagande i projektgrupper. Som grund i planeringen finns den lokala utbildningsplanen. Detta kräver ett aktivt arbete i både planering och genomförande från de studerandes sida.

Måndag börjar arbetsdagen kl 09.00 och slutar 16.30. Tisdag kl 08.30–16.30. Onsdag och torsdag kl 08.30–15.00. Fredag kl 08.30–12.30. Lördagar, söndagar och kvällar är i regel lektionsfria, men vissa projekt eller studieresor kan ta kvällar och helger i anspråk. Studier utanför schemalagd tid är dock nödvändig då grupparbeten och enskilda uppgifter ingår i utbildningen. Varje termin genomförs också minst en utflykt/resa med övernattningar som omfattar mellan två till sju nätter.

Antal studerande i varje årskurs är cirka 18. Studerna sker på heltid och kräver hög närvaro och fullt fokus. Vi rekommenderar att eventuellt arbete eller engagemang i föreningsliv o. dyl. under utbildningstiden får stå till sidan. Eventuell frånvaro måste läsas in.

Studerande som med godkänt resultat genomgått fritidsledarutbildningens båda årskurser erhåller utbildningsbevis i form av ett intyg.

Utbildningsplan

Ljungskile folkhögskola har en allmän och bred fritidsledarutbildning som utöver den lokala inriktningen följer Friididsledarskolorna gemensamma utbildningsplan. Följande studieområden om tillsammans 80 veckor ingår i utbildningen.

 • Människans växande och livsvillkor – minst 10 veckor
 • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete – minst 10 veckor
 • Ledarskapsutveckling – minst 10 veckor
 • Fritidsarbetets metodik – minst 10 veckor
 • Fritiden som forskningsfält – minst 10 veckor
 • Lokal utbildningsprofil – minst 20 veckor
 • Inom ovanstående områden ingår 6 x 2 veckors verksamhetsförlagt lärande (yrkespraktik), denna kan även göras utomlands samt ett antal endagsauskultationer termin 1 och 4.

För mer information om utbildningens innehåll – titta gärna i vår lokala utbildningsplan. Observera att planen är ett levande dokument som revideras regelbundet. Upplägg och tidsintervall för olika delkurser kan därför variera något.

Lokal profil

Socialpedagogik

Relationer är centrala i fritidsledarens yrkesroll. De är också socialpedagogikens kärna. Fritidsledarens arbete omfattar möten med människor med olika förutsättniar i olika situationer och sammanhang. Här är ett salutogent (positivt och bejakande) förhållningssätt av största vikt. Detta kräver kunskap om både våra fysiska, psykiska och sociala förutsättningar och ställer höga krav på dig om ledare. Vi belyser också ungdomars riskbeteende liksom modeller för förebyggande insatser.

Friluftsliv, natur och hälsa

Skolans läge och resurser ger möjlighet att betona vikten av friluftsliv varför vi ofta ger oss ut i naturen och vårt ”uteklassrum”. Här spenderar vi allt ifrån några timmar till flera dagar. Redan några veckor in på höstterminen i åk 1 gör vi en första övernattningstur på Bredfjället i närområdet.  Vidare under utbildningen genomförs flera friluftsveckor med olika inriktningar så som sommar- och vinterfjällkurser, vandring och kanotpaddling. Hälsa och livsstil återkommer varje vecka och omfattar bland annat hälsoaspekter som påverkar, idrottsmetodik, lek, nya sporter, musik och rörelse.

Ledarskap och livssyn

Oavsett vilken målgrupp du arbetar med är ett bra, salutogent ledarskap och en öppen livssyn av största vikt för den som arbetar som fritidsledare. Här diskuteras olika livsåskådningar och hur det påverkar både dig själv och din yrkesroll. Vi lyfter bland annat frågor som; Hur är jag som ledare? Vilka värderingar styr mig? Vilken människosyn och samhällssyn har jag? Vad är ett reflekterande förhållningssätt?

Globala frågor

Kunskap om mångkulturella frågor, miljön och engagemang i internationella sammanhang är viktigt för en fritidsledare. Vi berör bland annat frågor som handlar om konfliktområden, migration, miljön, etnicitet och mångfald och hur det är kopplat till samt påverkar en fritidsledares arbetsvardag. Det handlar om det lilla i det stora och vad du som fritidsledare kan göra i form av förändrings- och förbättringsarbeten i de grupper du arbetar med. Vi gör också en obligatorisk utlandsresa.

VFL (verksamhetsförlagt lärande)

VFL omfattar under studietiden totalt12 veckor – sex veckor i vardera årskurs. Exempel på platser våra studerande gör detta på är fritidskontor, institutioner, skolor, föreningar, fritidsgårdar, fritidshem, organisationers distrikts- och rikskanslier samt fjällanläggningar. VFL kan även göras utomlands. Under en period i termin 1och en under en period i termin 4 förekommer endagsauskultationer på en arbetsplats per termin

Preliminär kursplan Årskurs 1

Termin 1

 • Introduktionsveckor (varav tre dagars friluftsliv/vandringstur)
 • Fritidskultur och fritidsarbete
 • Ledarskap och grupper (inklusive övernattningstur)
 • Skapande verksamhet tillsammans med Allmänna linjen på skolan
 • Människans växande
 • Entreprenörskap och folkrörelser
 • Människor med särskilda behov
 • Kultur och socialisation
 • Friluftsliv, natur och hälsa

Termin 2

 • Kriminologi
 • Livsåskådning
 • Pedagogik
 • Ledarskapskurs – lägermetodik (inlusive längdskidsresa)
 • Sportlov
 • Ledarskapskurs – vinterfjäll (inklusive skid-/fjällresa) alt. extra praktikvecka
 • VFL (verksamhetsförlagt lärande), 6 veckor
 • Uppföljning av VFL
 • Yrkesrollen – socialpedagogik, ledarskap och grupp
 • Ledarskapskurs – friluftsliv (inklusive övernattningstur)
 • Utvärdering och avslutning
 • Friluftsliv, natur och hälsa
Preliminär kursplan Årskurs 2

Termin 3

 • Ledarskapskurs – sommarfjäll (inklusive vandrings-/fjällresa) alt. skola/friluftsliv
 • Ledarskap och grupp
 • Forskningsmetodik/förändringsarbete
 • Utvecklingspskologi
 • Uppsatsskrivning
 • Skapande verksamhet tillsammans med allmänna linjen på skolan
 • VFL (verksamhetsförlagt lärande), 6 veckor
 • Uppföljning av VFL
 • Friluftsliv, natur och hälsa

Termin 4

 • Uppsatsarbete
 • Livsåskådning
 • Sportlov
 • Den digitala fritidsledaren
 • Ledarskap och grupp
 • Globala frågor/Det mångkulturella Sverige (inklusive utlandsresa)
 • Ledarskapsuppdrag
 • Utvärdering och avslutning
 • Friluftsliv, natur och hälsa
Inträdeskrav

Alla folkhögskolors fritidsledarutbildningar har gemensamma antagningsbestämmelser. För att antas till utbildningen krävs

 • att du har behörighet till yrkeshögskola plus Svenska 2/Svenska som andraspråk 2. Det innebär att det går bra att söka med antingen högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen med tillägg av svenska 2, eller motsvarande från folkhögskola eller äldre skolformer.
 • att du genom väl vitsordad och relevant erfarenhet från fritidssektorn/yrkesområdet har visat dig lämplig för utbildningen och yrket.
Ansökan och antagning

Rekrytering till start av åk 1 läsåret 2019/20 är inställd. För dig  som vill läsa in åk 2 kontakta oss på utbildningen via telefon eller mail.

Ekonomi

Studierna vid Ljungskiles Folkhögskola och Fritidsledarutbildningen är kostnadsfria. De studerande betalar dock för kurslitteratur, studieresor samt de längre resor (transport, mat och logi) som ingår i kursen.
Här kan du se vad det kostar att studera på Ljungskile folkhögskola.

Ansökan om studiemedel gör du på www.csn.se. Där finns utförliga instruktioner. Det är bra att ansöka om studiemedel så fort du har valt en utbildning. Du behöver alltså inte vänta tills du har blivit antagen. Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Katarina Petersén Nielsen, linjeföreståndare
Telefon: 0522-68 69 15
E-post: katarina.nielsen@ljungskile.org

Rekrytering till start av åk 1 läsåret 2019/20 är inställd. För dig  som vill läsa in åk 2 kontakta oss på utbildningen via telefon eller mail.


Filmer om utbildningen:

Här kan du se ett par filmer om fritidsledarutbildningen som elever på journalistlinjen gjort.

Den första handlar om själva utbildningen, den andra om vad man kan göra efter utbildningen.


En viktig tid, och en av de roligaste i livet

 

”I Ljungskile träffade jag så mycket andra människor, dramapedagoger, journalister, och lärarna var helt suveräna. Jag märkte att man kunde dela drivkraften även om det var olika saker man brann för.”

Läs om tidigare fritidsledareleven Per Johansson, förbundskapten för damernas handbollslandslag, intervjuad i Göteborgs-Posten 27 november 2011. (PDF, öppnas i nytt fönster)


Friluftsliv är ett viktigt moment i utbildningen. Här är årskurs ett på väg ut i naturen.

Paus för fika.

Naturen står för underhållningen

För toalettbesöken byggs en enkel latrin.

I fritidsledarens uppgifter ligger också att arrangera friluftsdagar. Då får man bjuda till lite …