Allmänna villkor

Allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang

Följande allmänna villkor gäller efter undertecknad bekräftelse

 1. Definitioner
  Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning.
  Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget.
  Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget.
  En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.
  En bokningsförmedlare är ett företag som förmedlar arrangemangsbokningar inklusive eller exklusive förmedling av betalning för bokningen.
 2. Beställning och bekräftelse
  Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Bekräftelse sker alltid skriftligt och skall undertecknas av beställaren innan den blir giltig.
 3. Förskott
  I de fall då förskottsbetalning brukas framgår betalningsvillkor på bekräftelsen. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.
 4. Särskilda önskemål vid beställning
  Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. specialkost, husdjur m.m. ska det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.
 5. Värdefull egendom
  Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, ska beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.
 6. Avbeställning
  Avbeställning ska ske skriftligt. Vid avbeställning senare än 30 dagar före arrangemangets första dag ska beställaren ersätta leverantören med en viss procentsats av värdet på beställningen. Den tillämpliga procentsatsen ska anges i leverantörens bekräftelse av mottagandet av beställningen. Vid avbeställning av del av beställning ska ersättningen avse den avbeställda delen.
 7. Betalning
  Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna ska betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning ska ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura ska beställaren utge full likvid inom 30 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen.
 8. Force majeure
  Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.
 9. Ansvar för egendom/vållande av skada
  Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se punkten 5). Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.
 10. Utskänkningstillstånd
  Enligt gällande alkohollagstiftning är det förbjudet för hotellets gäster att konsumera medhavd alkohol i konferenslokaler eller andra allmänna utrymmen. Ljungskile Folkhögskola Kurs & Konferens har fullständiga rättigheter.